داستان اسمیران:

نزدیک به ۲۰ سال است که ما، در تامین یکی از کلیدی‌ترین مواد معدنی موردنیاز در جهان، یعنی «آهن» فعال هستیم.