اسمیران؛ دارالفنون فولاد ایران

دارالفنون فولاد ایران توسط اسمیران تاسیس شد تا متعهد به افزایش ارزش برای همه کسانی باشد، که در چرخه تولید فولاد نقش دارند. معتقدیم یک شرکت آن‌قدری می‌تواند پیشرفت کند، که کارکنانش رشد کرده باشند. بنابراین یک سازمان برای اوج گرفتن، به آموزش صحیح و مداوم تیمش نیاز دارد. با توجه به استقرار کارخانه کنستانتره […]